Aktualności

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia (art. 500 § 2 i 21 KSH)


Data udostępnienia planu połączenia: 12 października 2022 r.

W związku z zamiarem połączenia:

- spółki GameDesire Group S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882543, NIP: 9452180815, kapitał zakładowy: 245.900,00 zł, („Spółka Przejmująca”)

- ze spółką GameDesire sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000204304, NIP: 9452074881, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł („Spółka Przejmowana 1”),

- ze spółką Stribog Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748567, NIP: 9452221951, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, („Spółka Przejmowana 2”),

Zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i kolejnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022 roku, poz. 1467 z późniejszymi zmianami; dalej: „KSH”), w dniu 12 października 2022 r. uzgodniły plan połączenia ww. Spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki GameDesire Group S.A., na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2022 r., bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami.

Działając w oparciu o zapisy art. 500 § 21 KSH, Zarząd Spółki informuje, że Plan Połączenia udostępniony na niniejszej stronie internetowej będzie nieprzerwanie dostępny począwszy od dnia jego udostępnienia do zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia Spółek.

Do pobrania: Plan Połączenia wraz z załącznikami